Człowiek – najlepsza inwestycja

O programie

 
Projekt „Bielskie gimnazja – dobry start i pewna przyszłość” to przedsięwzięcie realizowane w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Wnioskodawcą projektu jest Miasto Bielsk Podlaski.
Termin realizacji: 01.09.2013 r. – 30.06.2015 r.


W ramach projektu oferowane są następujące formy wsparcia:

Zajęcia dydaktyczne rozwijające oraz wyrównujące wiedzę z:
  matematyki
  geografii
  chemii
  biologii
  fizyki
  języka polskiego
  języków obcych

Dodatkowe indywidulane konsultacje dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z wybranych przedmiotów

Zajęcia rozwijające zainteresowania:
  sportowe
  fotograficzne
  plastyczne
  teatralne
  dziennikarskie

Wyjazdy edukacyjno – kulturalne

Zajęcia warsztatowe rozwijające umiejętności społeczne (do wyboru):
  Komunikacja interpersonalna,
  Rozwiązywanie konfliktów,
  Wzmacnianie poczucia własnej wartości,
  Radzenie ze stresem,
  Budowanie motywacji do nauki.

Doradztwo edukacyjno - zawodowe w formie:
  grupowych warsztatów doradczych
  indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym

Projekt skierowany jest do uczniów i uczennic z II i III klas gimnazjum.